KURUMSAL SAYFA

Bereket Sigorta

Bereket'in dinamik, yenilikçi ve modern yapısıyla dikkat çeken
İlkelerimize göz atın.

Bereket Sigorta A.Ş. Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri

Bereket Sigorta , tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini etik, özenli, profesyonel ve yasal standartlara göre yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler, kurallar dahilinde Bereket Sigorta açısından temel öneme haizdir ve bu kurallara uyulmaması disiplin uygulamalarına neden olabilir

Bu ilkeler Bereket Sigorta A.Ş. ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler.

Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bu ilkelere uyarlar.

Faaliyetler sırasında, sigorta sektöründeki güven ve istikrarın sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla, Şirketin tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

 • Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.
 • Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.
 • İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.
 • Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.
 • Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.
 • Karlılığın tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.
 • Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaj yaratmaya sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz. Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket'in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır.

Tüm Çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

 • Şirket'in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.
 • Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.
 • Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.
 • Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku