KURUMSAL SAYFA

Bereket Sigorta

Bereket'in dinamik, yenilikçi ve modern yapısıyla dikkat çeken
Ortaklık Yapısına göz atın.

Hissedar Pay Oranı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği %87,97
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı %9,90
Diğer
%2,13


Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları” na dayanır. Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlar, kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

Cumhuriyet öncesinde; “Memleket Sandıkları” ve 1883 de “Menafi Sandıkları” ile devam eden Türk Kooperatifçilik Hareketi Cumhuriyet döneminde ise;

1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler Kanunu”,
1929 yılında 1470 sayılı “ Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile gelişmesini devam ettirirken; 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile bugünkü ad ve anlamda “Tarım Kredi Kooperatifleri”nin kuruluşu gerçekleştirilmiş ve yeni çağdaş gelişmeler bu kanundan sonra meydana gelmiştir.

1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile; Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin kurulmasına imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösterirken 17 Mayıs 1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, T.C. Ziraat Bankası’nın idari yükümlülükleri sona ererken, finansman bankası olarak bugünde görevine devam ediyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulları ile yönetilmeye ve demokratik kooperatifçilik alanında önemli adımlar bu noktadan sonra atılmaya başladı.

1984 yılında çıkarılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 1581 sayılı kanunda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin idari ve mali yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.
Bu KHK, daha sonra 1985 yılında 3223 sayılı kanun olmuş, bu değişiklikle; Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu haline gelirken; denetimi de yine bu bakanlığa verildi.
Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Merkez Birliğinde Genel Müdürün, Bölge Birliklerinde ise Bölge Müdürünün şahsında birleştirilmesi esası getirilirken, ortaya çıkan yönetim sıkıntıları nedeniyle; 1995 yılında 553 sayılı KHK ile, idari yapıda önemli değişikliklere gidilirken 1581 sayılı kanunda öngörülen yapıya tekrar dönüldü.

Kuruluş amacı; “Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memurların sakatlık, emeklilik ve ölüm hallerinde yardım sağlamak ve kooperatiflerde zimmet, ihtilas ve benzeri suçlar sonunda meydana gelen ve ilgililerden tahsil edilemeyen zararları, ilgili kooperatiflere ödemek” şeklinde olan Vakfımız, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.09.1965 tarih ve 107 sayılı kararıyla tescil edilerek, “Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal Yardım ve Zincirleme Kefillik Sandığı” adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda ise; Vakıf senedinin birçok maddesi, o günün gerek ve koşulları ile o dönemdeki mevzuat hükümlerine uygun biçimde değiştirilerek 11.05.2011 tarihinde en son şeklini almıştır.

VAKIF SENEDİNE GÖRE;
Vakfın Esas Amacı
Üyelerin emeklilik veya görevden ayrılmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde menfaattarlarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar çerçevesinde yardım sağlamaktır.
Afetlere maruz kaldığı belgelenen üyelere, imkânlar ölçüsünde yardım yapılabilir, yapılacak yardımların miktarları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir.

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku